Oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu