Akt poświadczenia dziedziczenia (APD)

Wyświetl Kancelarię na mapach Google w osobnym oknie

Zadzwoń do Kancelarii

Poświadczenie dziedziczenia, zwane także potocznie: „potwierdzeniem spadku”, „potwierdzeniem dziedziczenia”, „stwierdzeniem spadku”, „stwierdzeniem dziedziczenia”, może zostać dokonane zarówno przed sądem, jak i notariuszem. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia wydany przez notariusza ma moc prawną prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Rejestracji dokonuje notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia.
Notariusz może sporządzać akt poświadczenia dziedziczenia zarówno w przypadku dziedziczenia ustawowego, to jest zazwyczaj w przypadku, gdy testament nie został sporządzony, jak i na podstawie testamentu, choćby był on własnoręczny, za wyjątkiem dziedziczenia podstawie testamentów szczególnych, które są rzadko spotykane w obrocie prawnym.


Procedura poświadczenia dziedziczenia w kancelarii notarialnej sprowadza się do sporządzenia następujących dokumentów:
1) protokół z otwarcia i ogłoszenia testamentu, jeżeli spadkodawca sporządził testament, choćby został on odwołany,
2) oświadczenie o przyjęciu spadku, jeżeli spadek nie został przyjęty wcześniej przez dokonanie czynności prawnej lub upływ czasu,
3) protokół dziedziczenia,
4) akt poświadczenia dziedziczenia (APD) – najważniejszy dokument dla spadkobierców, który potwierdza ich prawa do spadku; zawiera między innymi wskazanie spadkodawcy oraz jego spadkobiercy.

Oświadczenie o przyjęciu spadku w zależności od praktyki w danej kancelarii zamieszcza się w odrębnym akcie notarialnym lub w akcie notarialnym obejmującym protokół dziedziczenia.
Całe postępowanie odbywa się na jednym spotkaniu. Po podpisaniu wszystkich dokumentów, notariusz wydaje wypisy wskazanych powyżej dokumentów wraz z wypisami aktu poświadczenia dziedziczenia. W związku z powyższym, postępowanie przed notariuszem trwa krócej, niż analogiczne przed sądem.
Na wniosek powyższa procedura może zostać poprzedzona wyszukiwaniem testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT). Daje to możliwość odnalezienia testamentu, który został zarejestrowany w tym rejestrze, a o którego istnieniu spadkobiercy mogą nie wiedzieć.
Protokół dziedziczenia jest spisywany przy udziale wszystkich osób zainteresowanych, to jest osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a także osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. Przy poświadczaniu dziedziczenia przez notariusza wszystkie te osoby muszą być obecne osobiście, nie ma możliwości bycia reprezentowanym przez pełnomocnika. W sytuacji, gdy spadkobiercami są również osoby małoletnie, reprezentowane są one przez swoich przedstawicieli ustawowych, a spadek, bez zgody sądu, mogą przyjąć wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.


Przygotowanie przez notariusza dokumentów do poświadczenia dziedziczenia trwa zwykle od 1 do 3 dni roboczych od dostarczenia lub przesłania wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, wśród których są między innymi: testament (jeżeli był sporządzony), odpis aktu zgonu spadkodawcy, stosowne odpisy (nie mogą być to wyciągi) aktów stanu cywilnego, numer PESEL spadkodawcy, numer księgi wieczystej nieruchomości wchodzącej w skład spadku. Kompletna lista dokumentów podawana jest przez kancelarię, po ustaleniu kręgu spadkobierców.
Do protokołu dziedziczenia załącza się odpis aktu zgonu spadkodawcy, odpisy aktów stanu cywilnego i inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku. Jako załączniki muszą one zostać w oryginałach w kancelarii notarialnej.
W trakcie postępowania w sprawie poświadczenia dziedziczenia notariusz udziela informacji między innymi na temat obowiązków, jakich należy dokonać w urzędzie skarbowym.
Akt poświadczenia dziedziczenia może służyć między innymi do sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład spadku, ujawnienia spadkobierców w księgach wieczystych, poboru środków oraz zamknięcia kont bankowych zmarłego, sprzedaży bądź wyrejestrowania pojazdów będących własnością zmarłego, a także wszelkich innych czynności przy których należy wykazać następstwo prawne po zmarłym.


Powyższe informacje nie wyczerpują wszystkich zagadnień na temat poświadczenia dziedziczenia. Więcej stosownych informacji udzieli notariusz. Zapraszamy do kontaktu zarówno telefonicznego (tel. 503 903 909, lub 58 38 00 224), mailowego (kontakt@gdynia-notariusz.pl) jak i osobistego w Kancelarii Notariusz Pauliny Kierus-Tunowskiej pod adresem: Gdynia, ul. Śląska 35-37 lok. 7

Call Now Button