Zmiana umowy spółki

Wyświetl Kancelarię na mapach Google w osobnym oknie

Zadzwoń do Kancelarii

Zmiana umowy spółki

Zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o. o.) lub aktu założycielskiego sp. z o.o. albo umowy spółki komandytowej (sp. k.), a także umów innych spółek, dokonuje się niekiedy wielokrotnie w okresie działalności spółki.

Najczęstsze zmiany polegają na: zmianie siedziby, zmianie nazwy (firmy), zmianie przedmiotu działalności spółki/polskiej klasyfikacji działalności (PKD), nałożeniu na wspólnika obowiązku powtarzających się świadczeń niepieniężnych (art. 176 k.s.h.), zmianie statusu komandytariusza na komplementariusza lub komplementariusza na komandytariusza, zmianie sumy komandytowej, podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego, wprowadzeniu zakazu konkurencji, zobowiązaniu do wniesienia nowego wkładu pieniężnego lub niepieniężnego (aportu), na przykład nieruchomości. Czasem zmianie ulega niemal cała treść umowy spółki.

Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga uchwały wspólników zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego, do zmiany umowy spółki komandytowej także konieczna jest forma aktu notarialnego. Niektórych zmian można dokonać za pośrednictwem systemu S-24, jeżeli umowa spółki została zawiązana za pośrednictwem tego systemu i nie były dokonywane jej zmiany przed notariuszem.

Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Do zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędna jest co do zasady uchwała wspólników. Uchwałę podjętą na zgromadzeniu wspólników protokołuje notariusz. Do jej podjęcia wymagana jest większość 2/3 głosów, za wyjątkiem uchwały dotyczącej istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki, która wymaga większości 3/4 głosów. Jeżeli uchwała ma być podjęta w przedmiocie zwiększenia świadczeń wspólnika lub zmiany praw udziałowych czy praw przyznanych osobiście określonemu wspólnikowi, wymaga ona zgody danego wspólnika. Umowa spółki może przewidywać surowsze warunki, co do większości wymaganej do zmiany tej umowy. W takiej sytuacji obowiązują postanowienia umowy spółki.

Przy protokołowaniu zgromadzenia wspólników notariusz poucza między innymi o obowiązku zgłoszenia przez zarząd spółki dokonanej zmiany do sądu rejestrowego (Krajowego Rejestru Sądowego – KRS). Obecnie zgłoszenia dokonuje się wyłącznie elektronicznie na podstawie zawiadomienia o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN). Rejestracji w CREWAN dokonuje notariusz i przekazuje zawiadomienie klientom. Termin na zgłoszenie zmiany wynosi 7 dni od podjęcia uchwały, przy czym brak zgłoszenia zmiany w terminie 6 miesięcy powoduje jej bezskuteczność.

Do udziału w zgromadzeniu wspólników wspólnik może udzielić pełnomocnictwa w formie pisemnej. Forma notarialna nie jest wymagana. Pełnomocnikiem na takim zgromadzeniu nie może być członek zarządu spółki, ani pracownik spółki.

Zmiana umowy spółki wchodzi w życie od momentu jej zarejestrowania przez KRS (wpis konstytutywny). Z tym zastrzeżeniem, że nie każda czynność dotycząca sp. z o. o. jest skuteczna z chwilą dokonania wpisu przez KRS (np. powołanie lub odwołanie członka zarządu obowiązuje jeszcze przed zarejestrowaniem zmiany przez sąd rejestrowy).

Formy aktu notarialnego wymagają także uchwały wspólników, które nie stanowią zmiany umowy spółki i inne sprawy, takie jak między innymi: rozwiązanie spółki, czynności prawne między jedynym wspólnikiem, który jest zarazem jedynym członkiem zarządu, a reprezentowaną przez niego spółką (np. umowa pożyczki między spółką a takim wspólnikiem), w niektórych przypadkach powołanie pełnomocnika w trybie art. 210 k.s.h. do reprezentowania spółki w umowie między spółką a członkiem zarządu (np. umowa sprzedaży nieruchomości między spółką a członkiem zarządu), oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub oświadczenie o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów, oświadczenie nowego wspólnika o przystąpieniu do spółki i objęciu udziału bądź udziałów.

Zmiana umowy spółki komandytowej

Zmiana umowy spółki komandytowej wymaga zgody wszystkich wspólników chyba, że w umowie tej zastrzeżono inaczej. W umowie można zatem zamieścić postanowienie mniej restrykcyjne, niż to, o którym mowa powyżej, na przykład w ten sposób, że do zmiany takiej będzie potrzeba większości 2/3 wspólników.

Także w przypadku zmiany umowy spółko komandytowej notariusz poucza między innymi o obowiązku zgłoszenia zmiany do sądu rejestrowego (KRS – Krajowego Rejestru Sądowego). Obecnie zgłoszenia dokonuje się wyłącznie elektronicznie na podstawie zawiadomienia o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN). Rejestracji w CREWAN dokonuje notariusz i przekazuje zawiadomienie klientom.

Zmiana umowy spółki komandytowej odnosi skutek od chwili dokonania zmiany chyba, że wspólnicy przewidzieli późniejszy termin wejścia w życie. Nie jest więc konieczne dokonanie wpisu przez sąd rejestrowy, ponieważ wpis w KRS w przypadku sp. k. jest deklaratoryjny (przeciwnie niż w sp. z o. o.) Jedynym wyjątkiem jest zmiana w zakresie obniżenia sumy komandytowej, która nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Fakt, że wpis jest deklaratoryjny nie zwalnia z obowiązku zgłoszenia dokonanej zmiany do KRS.

Pełnomocnictwo do zmiany umowy spółki komandytowej wymaga formy aktu notarialnego.

Powyższe informacje nie wyczerpują wszystkich zagadnień na temat zmiany umowy spółki oraz jej skutków. Więcej stosownych informacji udzieli notariusz. Zapraszamy do kontaktu zarówno telefonicznego (tel. 503 903 909, lub 58 38 00 224), mailowego (kontakt@gdynia-notariusz.pl) jak i osobistego w Kancelarii Notariusz Pauliny Kierus-Tunowskiej pod adresem: Gdynia, ul. Śląska 35-37 lok. 7

Call Now Button