Najem okazjonalny

Wyświetl Kancelarię na mapach Google w osobnym oknie

Zadzwoń do Kancelarii

Najem okazjonalny

Umową najmu okazjonalnego jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. 

Stronami umowy najmu okazjonalnego jest wynajmujący, czyli osoba, która oddaje lokal mieszkalny do używania oraz najemca, to jest osoba, która mieszkanie używa i płaci czynsz.

Przedmiotem umowy najmu okazjonalnego może być tylko lokal mieszkalny. Nie może być to zatem lokal usługowy. Wynajmującym może być tylko osoba fizyczna, w związku z czym wykluczone jest zawarcie umowy przez wynajmującego będącego spółką. Wynajmujący nie może prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, może natomiast prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem nie jest najem lokali.

Umowa najmu okazjonalnego może być zawarta wyłącznie na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Umowa najmu okazjonalnego powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Może być zawarta również w formie aktu notarialnego, jednakże najczęściej zawierana jest w formie pisemnej.

Wynajmujący ma obowiązek zgłosić fakt zawarcia umowy najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Najemca ma prawo żądać od wynajmującego przedstawienia potwierdzenia tego zgłoszenia.  

Załączniki do umowy najmu okazjonalnego:

Do umowy najmu okazjonalnego należy obligatoryjnie załączyć:

1) Oświadczenie najemcy, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu (tzw. rygor egzekucji).

Załącznik ten musi być sporządzony w formie aktu notarialnego. Podpisuje go wyłącznie najemca, zatem w celu złożenia takiego oświadczenia nie jest wymagana obecność wynajmującego w kancelarii.

Maksymalny koszt taksy notarialnej za sporządzenie rygoru egzekucji to nie więcej niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

W celu złożenia powyższego oświadczenia najemca powinien stawić się w kancelarii z dokumentem tożsamości oraz podpisaną przez obydwie strony umową najmu okazjonalnego.

2) Oświadczenie o wskazaniu przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia najmowanego lokalu.

Załącznik ten powinien być sporządzony co najmniej w formie pisemnej. Taka jest też najpowszechniejsza praktyka. Podpisuje go najemca.

Gdy najemca utraci możliwość zamieszkania w lokalu wskazanym przez niego w powyższym oświadczeniu, jest zobowiązany w ciągu 21 dni wskazać inny lokal w nowym oświadczeniu oraz przedstawić zgodę właściciela bądź osoby mającej tytuł prawny do lokalu, o której mowa w pkt 3 poniżej. W razie niewykonania tego obowiązku, wynajmujący może wypowiedzieć na piśmie umowę najmu okazjonalnego lokalu, z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. 

3) Oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu.

Załącznik ten również powinien być sporządzony co najmniej w formie pisemnej, przy czym częstą praktyką jest, iż wynajmujący żąda, aby osoba, która składa powyższe oświadczenie, poświadczyła notarialnie własnoręczność złożonego pod nim podpisu.

Oświadczenie to podpisuje zazwyczaj osoba trzecia, niebędąca najemcą. Nie wyklucza to możliwości, aby powyższe oświadczenie złożył najemca, jeżeli jest on właścicielem lub posiada tytuł prawny do lokalu wskazanego w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2 powyżej.

Maksymalna taksa notarialna za poświadczenie własnoręczności jednego podpisu pod jednym egzemplarzem dokumentu wynosi 24,60 zł brutto. 

Wynajmujący winien zadbać, aby wszystkie wymienione powyżej załączniki zostały mu dostarczone.

Umowa najmu okazjonalnego zawierana z obywatelem Ukrainy

W myśl art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu przez najemcę będącego obywatelem Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1 powyższej ustawy, nie stosuje się przepisów art. 19a ust. 2 pkt 2 i 3, ust. 3 oraz art. 19d ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.


W związku z powyższym zawierając umowę najmu okazjonalnego z najemcą będącym obywatelem Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelem Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie ma obowiązku dostarczania przez tego najemcę załączników, których wzory można pobrać na naszej stronie internetowej, to jest nie ma potrzebny wskazywania przez tego najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wyegzekwowania od niego obowiązku opróżnienia i wydania lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego oraz składania oświadczenia właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu.


Obowiązek złożenia oświadczenia najemcy, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu (tzw. rygor egzekucji) pozostaje w mocy i jest to jedyny załącznik, jaki jest konieczny do umowy najmu okazjonalnego zawartej z najemcą, o którym mowa powyżej.

Call Now Button