Najem okazjonalny

Wyświetl Kancelarię na mapach Google w osobnym oknie

Zadzwoń do Kancelarii

Najem okazjonalny

Umową najmu okazjonalnego jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. 

Stronami umowy najmu okazjonalnego jest wynajmujący, czyli osoba, która oddaje lokal mieszkalny do używania oraz najemca, to jest osoba, która mieszkanie używa i płaci czynsz.

Przedmiotem umowy najmu okazjonalnego może być tylko lokal mieszkalny. Nie może być to zatem lokal usługowy. Wynajmującym może być tylko osoba fizyczna, w związku z czym wykluczone jest zawarcie umowy przez wynajmującego będącego spółką. Wynajmujący nie może prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, może natomiast prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem nie jest najem lokali.

Umowa najmu okazjonalnego może być zawarta wyłącznie na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Umowa najmu okazjonalnego powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Może być zawarta również w formie aktu notarialnego, jednakże najczęściej zawierana jest w formie pisemnej.

Wynajmujący ma obowiązek zgłosić fakt zawarcia umowy najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Najemca ma prawo żądać od wynajmującego przedstawienia potwierdzenia tego zgłoszenia.  

Załączniki do umowy najmu okazjonalnego:

Do umowy najmu okazjonalnego należy obligatoryjnie załączyć:

1) Oświadczenie najemcy, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu (tzw. rygor egzekucji).

Załącznik ten musi być sporządzony w formie aktu notarialnego. Podpisuje go wyłącznie najemca, zatem w celu złożenia takiego oświadczenia nie jest wymagana obecność wynajmującego w kancelarii.

Maksymalny koszt taksy notarialnej za sporządzenie rygoru egzekucji to nie więcej niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

W celu złożenia powyższego oświadczenia najemca powinien stawić się w kancelarii z dokumentem tożsamości oraz podpisaną przez obydwie strony umową najmu okazjonalnego.

2) Oświadczenie o wskazaniu przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia najmowanego lokalu.

Załącznik ten powinien być sporządzony co najmniej w formie pisemnej. Taka jest też najpowszechniejsza praktyka. Podpisuje go najemca.

Gdy najemca utraci możliwość zamieszkania w lokalu wskazanym przez niego w powyższym oświadczeniu, jest zobowiązany w ciągu 21 dni wskazać inny lokal w nowym oświadczeniu oraz przedstawić zgodę właściciela bądź osoby mającej tytuł prawny do lokalu, o której mowa w pkt 3 poniżej. W razie niewykonania tego obowiązku, wynajmujący może wypowiedzieć na piśmie umowę najmu okazjonalnego lokalu, z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. 

3) Oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu.

Załącznik ten również powinien być sporządzony co najmniej w formie pisemnej, przy czym częstą praktyką jest, iż wynajmujący żąda, aby osoba, która składa powyższe oświadczenie, poświadczyła notarialnie własnoręczność złożonego pod nim podpisu.

Oświadczenie to podpisuje zazwyczaj osoba trzecia, niebędąca najemcą. Nie wyklucza to możliwości, aby powyższe oświadczenie złożył najemca, jeżeli jest on właścicielem lub posiada tytuł prawny do lokalu wskazanego w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2 powyżej.

Maksymalna taksa notarialna za poświadczenie własnoręczności jednego podpisu pod jednym egzemplarzem dokumentu wynosi 24,60 zł brutto. 

Wynajmujący winien zadbać, aby wszystkie wymienione powyżej załączniki zostały mu dostarczone.

Call Now Button