Testament

Wyświetl Kancelarię na mapach Google w osobnym oknie

Zadzwoń do Kancelarii

Testament jest zgodnie z polskim prawem jedynym sposobem na rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Jest to dokument bardzo sformalizowany, a niedopełnienie jego wymogów najczęściej skutkuje nieważnością. Testamenty dzieli się na zwykłe: holograficzny (własnoręczny), notarialny i allograficzny oraz szczególne: ustny, podróżny, wojskowy.  Najczęściej w obrocie prawnym wykorzystywany jest testament własnoręczny oraz notarialny.

Do sporządzenia testamentu należy mieć zdolność testowania, co sprowadza się do tego, że osoba fizyczna musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych w chwili sporządzania testamentu. Nie może być on sporządzony ani odwołany przez przedstawiciela.

Zaletą testamentu własnoręcznego jest to, że testator może sporządzić go samemu, pamiętając, aby był napisany w całości ręcznie, zawierał datę oraz, żeby był podpisany. Jego wadą jest to, że osoba, która go sporządza najczęściej nie zna przepisów prawa, języka prawniczego, co może powodować jego nieważność (np. z powodu niedochowania wymogów formy czy sporządzenia tzw. testamentu wspólnego) lub trudności w jego interpretacji w przypadku niejasnej treści bądź błędnego zastosowania instytucji prawnych. Testament sporządzony z naruszeniem przepisów rozdziału II Kodeksu cywilnego, dotyczącego form testamentów jest co do zasady nieważny.

Notariusz, jako osoba, która powołana jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną uprawniony jest do sporządzania testamentu notarialnego. Działa jako osoba zaufania publicznego i ze względu na wykształcenie prawnicze, znajomość przepisów prawa, języka i terminologii prawniczej oraz instytucji prawnych gwarantuje poprawnością formalną oraz merytoryczną testamentu w formie aktu notarialnego.

Do sporządzenia testamentu notarialnego konieczne jest stawienie się testatora z dokumentem tożsamości. Notariusz na podstawie rozmowy ze stawającym ustala jego wolę oraz dopasowuje odpowiednie instytucje prawne służące rozrządzeniu majątkiem w przypadku śmierci testatora.

Co do zasady notariusz dokonuje czynności notarialnych w kancelarii notarialnej, niemniej jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, czynności mogą być dokonane poza kancelarią. Przykładem takich szczególnych okoliczności może być choroba testatora, którego wolą jest sporządzić testament, a który ze względu na chorobę nie może stawić się osobiście w kancelarii notarialnej. W takim przypadku możliwe jest zawarcie aktu notarialnego w domu testatora albo innym miejscu dla niego dogodnym.

Oryginał aktu notarialnego przechowuje notariusz w siedzibie kancelarii notarialnej, a strona aktu notarialnego otrzymuje jego wypis. Po upływie 10 lat dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne notariusz przekazuje na przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego. Jest to argument przemawiający za sporządzeniem testamentu notarialnego, gdy istnieje ryzyko zniszczenia testamentu własnoręcznego przez osobę nieuprawnioną.

Notariusz podczas sporządzania testamentu informuje o zasadach funkcjonowania Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT) oraz o zakresie danych podlegających ujawnieniu w rejestrze. Na żądanie testatora, notariusz rejestruje testament. Po śmierci spadkodawcy, dowolna osoba z jego aktem zgonu może uzyskać u każdego notariusza informację o tym czy istnieje jakikolwiek zarejestrowany testament zmarłej osoby i w której kancelarii się on ewentualnie znajduje. W NORT nie są ujawniane informacje o treści testamentu.

Odwołać testament można przez sporządzenie nowego testamentu, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania spadkodawca testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień. Odwołanie testamentu w formie aktu notarialnego może nastąpić na przykład w zwykłej formie pisemnej, nie jest wymagana żadna forma szczególna.

Spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób, oznaczając ich udziały w spadku, a w przypadku gdy udziały nie zostaną oznaczone, dziedziczą oni w częściach równych.

Powyższe informacje nie wyczerpują wszystkich zagadnień na temat testamentów, spadków i dziedziczenia. Więcej stosownych informacji udzieli notariusz. Zapraszamy do kontaktu zarówno telefonicznego (tel. 503 903 909, lub 58 38 00 224), mailowego (kontakt@gdynia-notariusz.pl) jak i osobistego w Kancelarii Notariusz Pauliny Kierus-Tunowskiej pod adresem: Gdynia, ul. Śląska 35-37 lok. 7

Call Now Button