Poświadczenie podpisu

Wyświetl Kancelarię na mapach Google w osobnym oknie

Zadzwoń do Kancelarii

Poświadczenie własnoręczności podpisu

Zgodnie z ustawą prawo o notariacie notariusz sporządza poświadczenia. Jednym z najczęstszych poświadczeń dokonywanych w kancelariach notarialnych jest poświadczenie własnoręczności podpisu, zwane także poświadczeniem podpisu.

W celu poświadczenia podpisu należy przyjść do kancelarii i złożyć podpis w obecności notariusza. Po podpisaniu przez klienta dokumentu, notariusz sporządza tak zwaną klauzulę poświadczeniową, którą dołącza do przyniesionego dokumentu. Wynika z niej między innymi kto, pod jakim dokumentem i kiedy się podpisał.

Osoba, która podpisała dokument bez obecności notariusza także może stawić się w kancelarii wraz z tym dokumentem w celu poświadczenia podpisu. Jeżeli osoba oświadczy, że jest to jej podpis, notariusz będzie mógł sporządzić klauzulę poświadczeniową, w której zaznaczy, że podpis został uznany przez daną osobę, jako jej podpis.

Poświadczenie własnoręczności podpisu nie jest równoznaczne ze zbadaniem zgodności z prawem treści dokumentu przez notariusza.

Nadanie dokumentowi formy z poświadczonym podpisem może wynikać z woli danej osoby, np. żeby mieć pewność, że to określona osoba podpisała się pod danym dokumentem. Czasem forma taka jest wymagana przez przepisy prawa. Wymóg taki zachodzi między innymi w przypadku:

 1. przeniesienia, w tym sprzedaży, darowizny, praw do działki położonej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego (ROD),
 2. zbycia, w tym sprzedaży, darowizny udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o. o.)
 3. zastawienia udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 4. zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa, ustanowienia na nim użytkowania (nie dotyczy to np. zbycia przedsiębiorstwa, jeżeli w jego skład wchodzi nieruchomość),
 5. oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki w księdze wieczystej,
 6. oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, pełnomocnictwa do tych czynności, z tym zastrzeżeniem, że względów praktycznych najczęściej tych czynności dokonuje się w formie aktu notarialnego.

Przykładowe dokumenty, pod którymi często dokonuje się poświadczeń podpisu, choć nie zawsze jest to wymagane przepisami prawa:

 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyjazd małoletniego dziecka za granicę,
 2. pełnomocnictwo, które nie wymaga formy aktu notarialnego,
 3. zgoda na wyrobienie dokumentu paszportowego dla małoletniego dziecka,
 4. zaproszenie cudzoziemca do Polski,
 5. oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w tym lokalu, w związku z najmem okazjonalnym,
 6. weksel, deklaracja wekslowa,
 7. umowa sprzedaży, umowa darowizny, która nie wymaga formy aktu notarialnego,
 8. umowa pożyczki,
 9. wezwanie do zapłaty,
 10. pismo w związku z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.

Maksymalna stawka taksy notarialnej za poświadczenia podpisu na dokumentach, w których przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną wynosi 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 369,00 zł brutto. Na pełnomocnictwach i innych dokumentach maksymalna stawka wynosi 24,60 zł brutto.

Powyższe informacje nie wyczerpują wszystkich zagadnień na temat poświadczenia podpisu oraz jego skutków. Więcej stosownych informacji udzieli notariusz. Zapraszamy do kontaktu zarówno telefonicznego (tel. 503 903 909, lub 58 38 00 224), mailowego (kontakt@gdynia-notariusz.pl) jak i osobistego w Kancelarii Notariusz Pauliny Kierus-Tunowskiej pod adresem: Gdynia, ul. Śląska 35-37 lok. 7

Call Now Button