Czynności notarialne

Wyświetl Kancelarię na mapach Google w osobnym oknie

Zadzwoń do Kancelarii

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialnych może dokonywać również zastępca notarialny zatrudniony w kancelarii notarialnej. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Zakres czynności dokonywanych przez notariusza definiuje art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Zgodnie z nim notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia;
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

W kancelarii przechowywane są oryginały sporządzanych Aktów Notarialnych, natomiast Notariusz wydaje stronom wypisy, które mają moc oryginału. Na żądanie osoby uprawnionej do otrzymania wypisu Notariusz wydaje dodatkowe wypisy (chyba, że oryginały Aktów zostały już przekazane do właściwego Sądu Rejonowego).

Do najczęściej dokonywanych czynności notarialnych należą:

 • Akty notarialne obejmujące sprzedaż nieruchomości gruntowej, lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • Darowizny nieruchomości,
 • Akty poświadczenia dziedziczenia, dział spadku,
 • Umowy dożywocia,
 • Protokoły ze zgromadzeń wspólników Spółek,
 • Ustanowienia hipoteki, służebności,
 • Umowy majątkowe małżeńskie (ustanowienie rozdzielności)
 • Testamenty,
 • Pełnomocnictwa,
 • Odpisy (potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów),
 • Poświadczenia podpisu m.in pod umowami pożyczki, poświadczenie podpisu pod umową sprzedaży udziałów w Spółce z o.o.,
 • Wzory podpisu m. in. członków zarządu.
Call Now Button